Suomen Endoproteesihoitajat Ry:n toimintakertomus    1.1.-31.12.2020 

 

1. Johdanto

Suomen Endoproteesihoitajat ry on perustettu 26.4.2001 Sairaala Ortonissa. Yhdistys on rekisteröity 26.9.2001. Yhdistys on valtakunnallinen ja siihen voivat liittyä jäseniksi tekonivelpotilaiden hoitotyötä ja kuntoutusta tekevät ammattihenkilöt.Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 Yhdistyksen tarkoituksena on tekonivelpotilaiden hoitoon osallistuvien ammatillisen kehittymisen edistäminen sekä tekonivelpotilaiden tiedonsaannin ja potilasohjauksen kehittäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tekonivelpotilaiden hoitotyön ja kuntoutuksen alalla toimivien ammattilaisten yleisiä ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja sekä jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ammatillista täydennyskoulutusta. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammattiin liittyvissä asioissa järjestämällä koulutusta, neuvontatilaisuuksia ja tekee tarvittavia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

2. Yhdistyksen toiminta painopistealueittain toimikaudella 2020

 

2.1 Endoproteesihoitaja asiantuntijana

Hallituksen jäsenet ovat seuranneet tekonivelpotilaiden hoitoon liittyvää keskustelua ja kirjoituksia tiedotusvälineissä.

Covid-19 epidemian vuoksi koulutukset ja muut yleisötilaisuudet jouduttiin perumaan.

2.2 Yhdysjäsentoiminta

Yhdysjäsentyöryhmä (Roikonen, Salonen) järjesti yhdysjäsen tapaamisen 24.1.2020 Tampereella. Aiheina tapaamisessa oli Olkapään proteesileikkaus (ortopedi Jari Mokka, Coxa), Ortoosien käyttö polviartroosin hoidossa (fysioterapeutti, apuvälinealan asiantuntija Taneli Rimpiläinen), Elektiivisen leikkauspotilaan suorituskyvyn arviointi poliklinikalla (hoidonsuunnittelija Riitta Toroi, KYS) sekä Vaasan tekonivelprosessi (fysioterapeutti Nina Rauhala ja sairaanhoitaja Nina Martin, Vaasan keskussairaala). Ryhmätyön aiheina oli Olkapääproteesipotilaan kuntoutus ja käytännöt sekä Potilaan leikkauskelpoisuuden arviointi preoperatiivisesti. Osallistujia yhdysjäsentapaamisessa oli 16. 

Yhdysjäsenmäärä on tällä hetkellä 35, he sijoittuvat ympäri Suomen, pohjoisin yhdysjäsen tulee Rovaniemeltä.

Työryhmä on toiminut aktiivisesti tapaamisten ulkopuolellakin ja aloittanut syyskuussa 2020 vuoden 2021 tapaamisen suunnittelun. Tammikuulle 2021 suunniteltu yhdysjäsentapaaminen jouduttiin kuitenkin perumaan Covid-19-epidemian vuoksi.

 

2.3 Koulutus

Koulutuspäivien suunnittelun päävastuu kuului koulutustyöryhmälle (Metsämäki, Kotiranta, Kukkonen, Pesonen, Lönnqvist, Ahopalo, Kujala, Parviainen), mutta koulutuspäivien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat myös muiden työryhmien jäsenet.

Koulutuspäivät jouduttiin siirtämään suunnitellusta kevään ajankohdasta syksyyn ja lopulta perumaan kokonaan Covid-19- epidemian vuoksi.

Syyskuussa 2020 aloitettiin vuoden 2021 koulutuksen suunnittelu. Koulutukseen kysyttiin tarjouspyyntöä Radisson Blu Royal hotellista, johon oli päädytty vuoden 2020 koulutuspäivien tarjouspyyntöjen perusteella.

 

2.4 Tiedotus.

Kotisivuilta jäsenistö ja muut kiinnostuneet ovat saaneet tietoa yhdistyksestä, koulutuksesta ja jäseneksi liittymisestä sekä yhdistyksen toiminnasta.

Hanna Metsämäki on hoitanut kotisivujen päivityksen keväästä 2010 alkaen.

Kotisivujen päivityksen jälkeen kävijämäärä oli noin 98 000. Kotisivujen ulkoasu uudistettiin vuonna 2017.

Yhdistykselle perustettiin vuoden 2018 aikana oma Instagram-käyttäjätili, joka on avoin kaikille.

 

2.5 Apuraha

Yhdistys päätti aloittaa apurahojen jakamisen jäsenilleen alkaen vuonna 2020. Jaettava apurahojen määrä on maksimissaan 800 €/vuosi harkinnan mukaan. Hallitus päättää hakijoiden määrän/kohteiden mukaan monelleko apurahaa myönnetään ja mikä on apurahan suuruus.

Tammikuun 2020 määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta, jonka vuoksi päätettiin laittaa toinen haku syksylle. Myöskään syksyn määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia.

 

2.6 Lehti

Yhdistys julkaisi vuonna 2020 yhden jäsenlehden, joka sisälsi alaan liittyviä artikkeleita. Lehden toimituksesta vastasivat lehtityöryhmä (Metsämäki, Parviainen, Kukkonen).

 

2.7 Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaoston jäsenyys

Suomen Endoproteesihoitajat ry on ollut Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaoston jäsen 14.9.2019 lähtien. Vuoden 2020 aikana ei ole ollut aktiivista yhteistyötoimintaa Covid-19 epidemian vuoksi.

 

2.8 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärä on 179, joista varsinaisia jäseniä 168, eläkeläisiä 5 ja kannatusjäseniä 6.

 

2.9 Budjetti.

Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla, koulutuksen tuotoilla ja mainoksilla.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 on ollut jäseniltä 20 €, eläkeläisjäseniltä 10 € ja kannatusjäseniltä 150 € vuodessa tai 300 € vuodessa sisältäen lehtimainoksen.

 

2.10 Vuosikokous

Sääntömääräistä vuosikokousta jouduttiin siirtämään Covid-19 epidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi ja se pidettiin lopulta etäyhteydellä 4.9.2020.

                     

2.11 Hallitus

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana poikkeuksellisesti Covid-19 epidemian vuoksi fyysisesti vain yhden kerran Tampereella 24.1.2020. Ylimääräinen sähköpostikokous pidettiin 13.-18.3.2020. Vuosikokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.9.2020 etäyhteydellä. Lisäksi pidettiin hallituksen kokous etäyhteydellä 4.9.2020.

 

Helsinki 26.3.2021

Suomen Endoproteesihoitajat ry:n hallitus ja vuosikokouksen osallistujat