Yhdistyksen vuosikokous 1.4.2022 klo 18- .

Paikka:Ravintola Zetor, Mannerheimintie 3-5, Helsinki. Kokouksen esityslista.

Sitova ilmoittautuminen ruokailun takia 28.3.2022 mennessä. Ilmoittautumiskaavake

Kaipaamme hallitukseen uusia jäseniä. Mikäli hallitukseen ei saada yhdistyksen säännöissä mainittua määrää jäseniä (puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 4-6 varajäsentä), tullaan vuosikokouksessa päättämään yhdistyksen lakkauttamisesta

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysele lisätietoa!
SINUA TARVITAAN!

Sairauspoissaolokäytännöt ja työhön paluu lonkan ja polven tekonivelleikkauksen jälkeen ovat uudistumassa (tulostettava versio)

Työkyvyn arviointi ja mahdollisen sairauspoissaolon keston arviointi tehdään potilaan yksilöllisten toimintakyvyn edellytysten ja työn vaatimusten välisenä arviona. Työkykyä arvioitaessa perinteisen tasapainomallin lisäksi on useita biopsykososiaalisia työkykymalleja, joissa toimintakyvyn ja terveyden lisäksi on todettu yksilön arvoilla, asenteilla ja motivaatiolla, ammatillisella osaamisella sekä työn johtamisella, työyhteisöllä ja työoloilla olevan vaikutusta työntekijän työkykyyn. Työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaatimukset työntekijälle vaihtelevat suuresti työtehtävän mukaan. Näin sairaus tai leikkaus aiheuttaa eri pituisen työkyvyttömyyden eri työtehtävissä.

Nykyinen vakiintunut käytäntö lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa on, että erikoissairaanhoidossa kirjoitetaan 2–3 kuukauden sairauspoissaolotodistus riippumatta potilaan ammatista ja työstä.

Tutkittua tietoa erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyön vaikutuksista sairauspoissaoloihin on niukasti. Parhaillaan on menossa Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun tukitoimien vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin, lyhenne Tekonivelleikattujen työterveystuki -tutkimus Keski-Suomen keskussairaalassa (KSKS), Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (HUS), Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) ja Oulaskankaan sairaalassa. Siinä yhtenä tutkimuskohteena on selvittää kuinka tekonivelleikkausten jälkeiset sairauspoissaolojen pituudet ovat muuttuneet uuden, työterveyshuollon roolia korostavan toimintatavan käyttöön ottamisen jälkeen. Tätä varten verrataan työikäisten polven- ja lonkan tekonivelleikkauksessa 2020–21 olleiden henkilöiden sairauspoissaoloja vuonna 2017 leikattujen sairauspoissaoloihin. Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun tukitoimien vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin (Tekonivelleikattujen työterveystuki) | Työterveyslaitos (ttl.fi)

TYÖOTE-toimintamallissa vastuu työterveyshuollon piiriin kuuluvan työntekijän työkyvyn arvioinnista ja kuntoutuksen koordinoinnista siirtyy potilaan omaan työterveyshuoltoon sairauden hoitovastuun säilyessä erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Tekonivelleikkausten yhteydessä TYÖOTE-toimintamallissa ortopedi kirjoittaa vain 1 kuukauden sairauspoissaolon aiemman 2–3 kuukauden sairauspoissaolon sijaan. Erikoissairaanhoidosta tehdään sähköinen lähete tai paperinen leikkauskertomus lähetteenä potilaan omaan työterveyshuoltoon työkyvyn arviointia ja yksilöllisen työhön paluun suunnittelua varten. Lähetteessä työterveyshuoltoon ortopedi arvioi leikkauksen aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet ja niiden keston ja määrittelee aiempaa lyhyemmän sairauspoissaolon leikkauksen jälkeen. Myös potilas ohjeistetaan varaamaan työkykyarvioon vastaanottoaika omalle työterveyslääkärille 4 viikon sisälle leikkauksesta saatuaan tietää tulevan leikkauspäivän. Näillä toimenpiteillä työterveyshuolto saa riittävän ajoissa tiedon leikkauksesta ja pystyy varautumaan työkyvyn tukitoimiin. Työterveyshuollossa seurataan aktiivisesti sinne tulevia lähetteitä ja kontaktoidaan potilas varaten vastaanottoaika työkyvyn arviointia varten. Työttömille ja muille työterveyshuollon ulkopuolisille potilaille kirjoitetaan samanpituinen 1 kuukauden sairauspoissaolo tekonivelleikkauksen jälkeen, ja heidät ohjataan tarvittaessa ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen. Julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet.

Keski-Suomessa kehitetty TYÖOTE-toimintamalli on ollut käytössä mm. lonkan ja polven tekonivelpotilailla yli kolme vuotta hyvällä kokemuksella. Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hankkeessa Työterveyslaitos jalkauttaa 2020–23 aikana sovituissa potilasryhmissä kaikkiin Suomen sairaanhoitopiireihin työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyömallin, jossa työkyvyn tukitoimet siirretään erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon. Useassa nyt mukana olevassa sairaanhoitopiirissä lonkan ja tekonivelleikkauspotilaat on valittu ensimmäiseksi potilasryhmäksi.

https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote-2020-2023

 Suomen Artroplastiayhdistyksen Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2020-kirjan päivitysseminaarissa 10-11.12.2021 uusi TYÖOTE-toimintamallin mukainen sairauspoissaolokäytäntö hyväksyttiin kirjaan suositukseksi ja tullaan esittelemään kirjan julkaisun myötä X Valtakunnallisessa Tekonivelkirurgian kurssilla huhtikuussa 2022 Helsingissä.

Sairauspoissaolokäytännön muuttuessa kaikkien tekonivelpotilaiden hoitoon osallistuvien on tärkeää tuntea uusi yhteistyömalli, erityisesti potilaiden ohjauksessa tärkeässä asemassa olevien endoproteesihoitajien.

Visa Kervinen

Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri TYÖOTE KSSHP

visa.kervinen@ksshp.fi